הוראת שעה – קרנות השתלמות

הוראת השעה  מעניקה פטור ממס למשיכה מוקדמת  מקרן השתלמות  לכספים הבאים (כספים אלה פטורים ממס רק בחלוף המועד החוקי הקבוע בחו ק[1]) : עמית שכיר  –  הפרשת  מעסיק  שלא חויבה במס  במועד ההפקדה  לפי סעיף 3(ה) לפקודה . עמית עצמאי  –  הפרשת  עמית  שהותרה בניכוי  לצרכי  מס לפי סעיף  17 (5א) לפקודה . ריבית ורווחים […]