הוראת שעה – קרנות השתלמות

 1. הוראת השעה  מעניקה פטור ממס למשיכה מוקדמת  מקרן השתלמות  לכספים הבאים (כספים אלה פטורים ממס רק בחלוף המועד החוקי הקבוע בחו ק[1]) :
  1. עמית שכיר  –  הפרשת  מעסיק  שלא חויבה במס  במועד ההפקדה  לפי סעיף

3(ה) לפקודה .

 1. עמית עצמאי  –  הפרשת  עמית  שהותרה בניכוי  לצרכי  מס לפי סעיף  17 (5א) לפקודה .
  1. ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת .
 2. החל מיום  10.08.2020  ועד ליום  09.02.2021  יינתן פטור ממס למשיכה מוקדמת מקרן השתלמות עד לס ך של 7,500 ₪ בגין חודש מסוים. 
 3. משיכה פטורה ממס   כ אמור  אפשרית  גם אם טרם חלפו  6  שנים ממועד התשלום הראשון לקרן או 3 שנים אם העמית הגיע לגיל פרישה הקבוע בחוק (62/67). 
 4. יובהר כי התקרה הנ”ל מתייחסת לכלל חשבונו ת קרן ההשתלמו ת של העמית בכל הגופים המנהלים גם יחד .
 5. משיכה פטורה ממס  כא מור אפשרית בהתקיים אחד מהבאי ם :
  1. העמית  השכיר, בן-זוגו או בן-זוגו  ש ל  עמית עצמאי  פוטרו מעבודתם או  יצאו לחל”ת  החל  מיום  01.03.2020  ועד ליום בו הוגשה בקשת המשיכה לגוף המנהל והעמית הגיש הצהרה בעניין זה לגוף המנהל יחד עם בקשת המשיכה .
  1. הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת של העמית ובן-זוגו מעסק, ממשלח-יד או ממשכורת  החל  מיום  01.03.2020  ועד  לתום החודש  שקדם ליום שבו העמית הגיש את בקשת  המשיכה לגוף המ נהל פחתה ביחס להכנסה החייב ת החודשית הממוצעת של מי מה ם מעסק, ממשלח-יד או  ממשכורת בשנ ת המ ס

2019 והעמית הגיש הצהרה בעניין זה לגוף המנהל יחד עם בקשת המשיכה.

 • לא יראו משיכ ה  פטורה ממס  כ אמור  כמשיכה פטורה  ממס לעניין תנאים שבה ם  חשבונות שונים של עמית  בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד דהיינו משיכה  פטורה ממס  כאמור  מקרן  השתלמות  ותיקה  לא תשלול  את הזכו ת להסתמך על  הוותק של  קרן  ההשתלמות  הוותיקה  בבואנו למשוך  קרן השתלמות צעירה שאינה בעלת הוותק הנדרש לצורך משיכה פטורה ממס לפי חוק.   
 • כמו-כן  משיכה פטורה  ממס כאמור  לא תחסום  את חשבון קרן ההשתלמות ממנה נמשכו הכספים בפטור ממס להפקדות חדשות .
 • משיכה פטורה ממס כאמור אינה חייבת בניכוי מס במקור.

על הגוף המנהל לשלם לעמית את הכספים הפטורים ממס בתוך  7  ימי עסקים מהיום שבו הגיע ה הבקשה לגוף המנהל